A Tarot története
A Tarot történetét, jelentőségét sokáig feledés fátyla borította, és ma is - a benne lévő hihetetlen lehetőségek ellenére - sokan csak jóslásra használják. Valójában elképzelhetetlen mélységeket hordoz, mely által nem kevesebbről szól, mint az ember összekapcsolódásáról az Istennel. Sokan úgy vélik, hogy az ókori Egyiptomból, mások, hogy az ősi Indiából, Kínából származik, valójában a Tarot az elsüllyedt Atlantiszról öröklődött át, mint az ősi TUDÁS, az ősi törvény megtestesítője. A TUDÁS sokáig élőszóban terjedt. A ma ismert Tarot nagyon sok közvetítő által maradt fenn, hosszú időre csak a szimbólumok őrződtek meg, a lényegi, mély belső tartalom elveszett. A Tarot elnevezést az egyiptomi eredet hívei Ta-roshra (királyi út) vagy Thot nevére, a kabbalista eredet hívei a Torára (Törvény) vezetik vissza.
A Tarot betűi mágikus négyzetbe foglalhatók, TORA az Isteni törvényt jelenti, a betűiből formált latin szó, a ROTA jelentése kerék, az ORAT kinyilatkoztatás, és ATOR pedig a beavatás egyiptomi istennőjének neve.


A mágikus négyzetből képzett mondat - melyet Paul Foster Case alkotott a XX. században - már egészen izgalmasnak tűnhet:
                               ROTA TARO ORAT TORA ATOR
- vagyis a Tarot kereke kinyilatkoztatja a beavatás törvényét.
(Más nyelvtani szabály alkalmazása szerint: A Tarot kereke Athor törvényét hirdeti.)
A Tarot történetében bizonyosan nagy szerepe volt az egyiptomi ó birodalmat megelőzően a Kr.e. 3300-ban élt Hermész Triszmegisztosznak, a háromszor nagy, gyógyító orvos-királynak. Ő az egyiptomi írásjelek kitalálója, egyiptomi ősvallás alapítója, valamint a Tarot ősének, a Tabula Smaragdinának alkotója. Hermész, "Isten szava"-ként leszületett a földre, hogy Isten elvárásait megtanítsa az embereknek, hogy haláluk után lelkük üdvözülhessen. Az ókori Egyiptomban a Tarot a beavatási rítusokhoz volt használatos, a Tarot szimbólumait használták fel Ozirisz misztériumában a beavatandók felvilágosítására.
Kr.u. 300 évvel Julianus Apostata, római császár elégettette, vagy a tengerbe dobatta a Tabula Smaragdinát. Mégis fennmaradt, mert Kr.e. 40-30 évvel a királyok völgyében egy Szameref nevű, Ízisznek szentelt papnő sírjában eltemettek néhány papiruszra festett Tarot lapot. A XVIII. században a sírt feltárták, a leleteket Franciaországba vitték, ahol a Párizs Múzeum megvásárolta, és ma is ott található a Néprajzi Múzeumban.
A középkorban, a vallás üldözte, betiltotta a "fekete mágia" ezen megnyilvánulását, és csak a XVII. századtól kezdték el újra alkalmazni. A mai kártyasor Provance-i eredetű a XIV-XV. századból (Marseilles-i kártya).


A Tarot jelképek mindegyike egy-egy hosszú lépcső tetején nyíló kapu. Ezen a lépcsőn lépdelve fokról fokra felemelkedve jut át az ember a halált a halhatatlanságtól leválasztó képzelt falon. A felemelkedéshez, a feljebb jutáshoz, átélt tapasztalat vezet. Az érdeklődő emberek számára, akik nagy erőfeszítés árán meg akarják találni a járható utat, a Tarot megteremti, hogy a múltból a jövőbe és onnan az örök jelenbe pillanthassunk. A Tarot útmutatás, üzenet az embernek, bepillantást nyerhet a spirituális, szellemi, érzelmi és fizikai szintekbe, megértheti,
mi történik vele, az miért történik, mit tehet, hogy tapasztaljon, tanuljon, fejlődjön, érjen földi életében.


"Halld a szót, mert ez elméd törvénye,
figyeld elméd, mert ez szimbolizálja lelkedet,
tekints lelkedre, mert számot kell adnod róla"
(Atlantisz, Intelmek könyve)


A Tarot ismerete az élet ismerete, vallották őseink. Olyan egységes energia mezőt leíró eszköz, ami nemcsak megmutatni képes saját "mátrixunkat" vagyis a világunkban zajló erőket, hanem aktív lehetőséget is nyújt arra, hogy megváltoztatva gondolkodásunkat, egy másik létvalóságra hangoljuk rá magunkat.
A Tarot az AKASHA krónika földi megfelelője. Az egység részesei vagyunk.
Egy teremtő elme, sugárzó pont van - Isten, Logosz. A fizikai világban ennek a teremtő elmének a vevőkészüléke az ember. Az ember felfogja az egyetemes gondolatot, de szabad akaratunk lévén minden ember másra van ráhangolódva.
Az összes tudással rendelkezünk a világban, a tanulással csak ráhangoljuk - behangoljuk - magunkat a közös, egységes emléktárra. Aminek figyelmet ad az ember, olyan önmaga, és aminek nevét tudja, azt már uralhatja is.


Ebből a megfontolásból következik, hogy a Tarot elsősorban egy önismereti eszköz, de egyben a lélek mélyén kódolt információ is. A múlt ismerete elvezet a jelen lehetőségeinek feltérképezéséhez, ami megmutatja jövőnk egyik lehetséges valóságát is. Így alkalmas a Tarot arra, hogy választ adjon az útkeresőnek, és segítse kibontakoztatni teremtőképességeit is.
Feltehetően Mózesnek is meghatározó köze volt a Tarot-hoz. A fáraó lánya fiaként nevelte fel, így nagy valószínűséggel részesült a legmagasabb tudásban és beavatott pap lett. Miután Izrael népét kivezette Egyiptomból, a föníciai, és egyiptomi írás alapján saját írásjegyeket alkotott, amik kódoltan tartalmazták mindazt a tudást, amit az egyiptomiak tudtak az emberről, mint Isten teremtményéről, a teremtésről magáról, az életről, a halálról, a halál utáni létről. A TUDÁS így megőrződött a Tarot-n és a héber Kabbalán keresztül.
Court de Gébelin helyesen gondolta 220 évvel ezelőtt, hogy a Tarot-t tartva a kezünkben az egyiptomi kultúrának titkos tudását tartjuk a kezünkben.
Tiszteljük a tudást, mi nekünk adatott Isten kegyelméből, a saját boldogulásunkra és az Ő dicsőségére.
A Tarot lapjaiban, szimbólumaiban megőrzött tudást a XX. században kapta vissza az emberiség, mert olyan dolgok történtek, hogy nagy szükségünk van rá és az ember már újra képes befogadni a tant. Abban a században született jó néhány nagy beavatott (Freud, Jung, Maslow, Wilbert), akiknek nagy szerep jutott az ember szellemi felemelésének elősegítésében.Hamvas Béla Tabula Smaragdina
c. könyvében így ír a Tarot-ról:
"A Tarot kétségen kívül hermetikus, valószínűleg egyiptomi eredetű, bár mai alakjában kabbalisztikus megfogalmazásban maradt ránk.
A 22 lapot a héber betűkkel is a Kabbala látta el. A hagyomány szerint a Tarot Hermész Triszmegisztosz műve.
A nagy arkánum a tökéletesen felszabadított ember, aki a világuralom és béke megteremtője. A Tarot sorselemző eszköz, aminek segítségével az ember sorsának tényezőit bizonyos helyzetben és időpontban számba tudja venni, vagyis az azokkal való reális számolás lehetőségét megismeri. Az első 3*7 lap nem egyéb, mint az alchimia hét-hét-hét művelete a 3 princípium jegyében. Az egyes lapok az EGY műveletei, értelmet csak az EGY-hez viszonyítva nyernek.
A lapok ősképek, az ember sorsa ezeknek az ősképeknek szüntelen átminősülése jegyében folyik le."

A Tarot nagy magyarázói Court de Gébelin, Lévi és Etteilla, mindig is kabbalista-egyiptomi eredethez kötötték a kártyákat. Court de Gébelin volt az, aki, Monde Primitif-jében (Párizs, 1781) így írt:
"Ha tudomásunkra jutna, hogy napjainkban létezik az Ősi Egyiptomiaknak egy munkája, egy könyvük, mi megmenekült a rendkívüli könyvtáraikat elemésztő tűztől, olyan, ami tartalmazza a legérdekfeszítőbb témák legletisztultabb doktrínáit, minden kétséget kizáróan mindenki igyekezne magáévá tenni a tudást, amit egy ennyire értékes és különleges munka nyújthat.
Ha ehhez hozzátennénk, hogy jelen van egy ilyen könyv szerte Európában, és hogy századokon át mindenki számára elérhető volt, nem lenne ez még inkább meglepő? Mindez azonban valós tény. Eme egyiptomi könyv, kitűnő könyvtáraik egyetlen megmaradt tagja, napjainkig létezik.
Ez a könyv hetvenhét, vagy inkább hetvennyolc lapból, vagy illusztrációból áll, melyek mindegyike olyan témákat ábrázol, amelyek legalább annyira változatosak, mint amennyire szórakoztatóak és tanító célzatúak. Röviden a szóban forgó könyv a TAROT KÁRTYA PAKLIJA."

A Tarot kártya huszonkét nagy arkánumból és ötvenhat kis arkánumból áll.
A nagy arkánum az ember fejlődését és spirituális életútját jelképezi, míg a kis arkánum ennek részleteit, megvalósulásának módját fejti ki a négy elem, a föld (cselekvés), a víz (érzelem),
a levegő (gondolat) és a tűz (akarat) minőségében.
A Tarot és a Kabbala közös egysége, aritmológiája a huszonkettes.
A 22 nagy arkánum lap megfeleltethető a 22 héber betűnek.
A Tarot 10 erőközpontja megfelel a kabbalista életfa 10 Szefirájának.
A Kabbala, mint héber szó, három betűs tőből származik, KOF, BETH és LAMÉD. Jelentése: befogadni, megkapni, elfogadni. A Kabbaláról szóló írások ezt "hagyomány, tradíció" jelentéssel fordították le.
A hagyomány egyszersmind örökség,
és ily módon hozzátartozik az átadás és befogadás fogalma.
A hagyomány az maga a TUDÁS.

Kezdőlap :: A Tarot története :: Bemutatkozás :: Oktatás :: Elérhetőség

©2015 Lekszikov Attila Péter
Minden jog fenntarva